ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវបញ្ចូនឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការ មកក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦នេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1814
ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវបញ្ចូនឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការ មកក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវបញ្ចូនឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការ មកក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦នេះ

ក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវបញ្ចូនឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការ មកក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី៦នេះ។

ចំពោះសេចក្តីលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង