ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្រ្វង់កូហ្វូនី លើកទី ៣៧ (CMF) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 915
ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្រ្វង់កូហ្វូនី លើកទី ៣៧ (CMF) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្រ្វង់កូហ្វូនី លើកទី ៣៧ (CMF) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

អត្ថបទទាក់ទង