ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញា + ២)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មុខរបរ 1560
ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញា + ២) ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញា + ២)

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញា + ២) តាមរយៈការប្រលងជ្រើសរើសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

សូមអាននូវសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង