ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មុខរបរ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៩រូប

មុខរបរថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 1103

តាមរយៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសធ្វើការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌ «ក»

របបចិញ្ជឹមមាន់ខ្មៅលក់របស់ប្រជាក សិករខេត្តកំពត អាចរកចំណូលបានជាង១៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

មុខរបរថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1833

របបចិញ្ជឹមមាន់ខ្មៅលក់របស់ប្រជាកសិករនៅខេត្តកំពត កំពុងមានទីផ្សារល្អ ហើយអាចរកចំណូលបាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌចំនួន ៤០នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

មុខរបរថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 3892

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន៤០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១