ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ហង់ ជួនណារ៉ុន

ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សត្រៀមប្រឡងឆ្នាំនេះ នៅបន្តជាធម្មតា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ 1224

បើទោះបីជាជំនន់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឱ្យសាលារៀនមួយចំនួនបិទទ្វារក៏ដោយ ក៏មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ និងសិស្សថ្នាក់ទី១២