ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អរិយធម៌ខ្មែរ

ម្នាងផ្ទះ ឬ ជីនាងផ្ទះ ឬក៏ ជំនាងផ្ទះ តាមរយៈសៀវភៅ «សត្វលោក» របស់បណ្ឌិត អាំង ជូលាន

វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 874

នាទី​អារ្យធម៌ថ្ងៃនេះ សូម​ចាប់អារម្មណ៍ពី«អមនុស្ស​»។ «អមនុស្ស​»មាន​ច្រើន​