ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទឹកជំនន់

ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ចាប់ផ្តើមឡើងខ្លាំង ត្រៀមនឹងប្រកាសអាសន្ន ខណៈកម្ពស់បច្ចុប្បន្ន ៤.៧២ម៉ែត្រ (កម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៥ម៉ែត្រ)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ 1201

ពោធិ៍សាត់៖ ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងក្រុងពោធិ៍សាត់ បានចាប់ផ្តើមឡើងហើយ