ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអង្គការជាដៃគូ នឹងប្រារព្ធទិវាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសត្វត្មាតអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃស្អែក

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 820

ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំនេះគឺជាជាទិវាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសត្វត្មាតអន្តរជាតិ!