ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសសឹង្ហបុរី

លទ្ធផលបោះឆ្នោត៖ គណបក្ស PAP របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី ឈ្នះឆ្នោតរហូតដល់៨៣អាសនៈ នៃអាសនៈសរុប៩៣

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ 976

(Fresh New): លទ្ធផលបោះឆ្នោតសកលលើកទី១៣នៅប្រទេសសិង្ហបុរី